પ્રિય ગ્રાહક
પ્રવર્તમાન COVID -19 ની પરિસ્થિતિ ને અનુલક્ષી ગ્રાહકો અને કર્મચારીઓને સુરક્ષિત રાખવાના ને કારણે અમારી વિનંતી છે કે તમે અમારી ઓફિસ ની રૂબરૂ મુલાકાત લેવાનું ટાડો
તમે ફોન પર વ્યવહાર અને લાભ પ્રાપ્ત કરી શકશો.
કોવિડ સૂચનાઓને કારણે રવિવારે આપણી ઑફિસ અસ્થાયી રૂપે બંધ રહેશે.

In wake of the COVID-19 spread and in an attempt to contain the spread and keep clients and staff safe, we request you to avoid visiting our office.
You will be able to execute transactions and Avail services over the phone.
We kindly request you to make use of online fund transfer system.
Due to Covid instructions our office will be temporary off on Sundays

To

Welcome to AnantMatrimony

AnantMatrimony.com Has Gained Expertise in Matrimony Services and match making From More than 15 Years (since2003)

More than 22000+ Profiles registered with us and they have experienced the best Services from Us

2200+ Pair of Couples From all over the World have Found Their Soul mates With the Support of us.

So To found Your Soul-mate all you have to do is to Get Free Register with us.

We Provide

Personalised Match
Making

Regular Follow-ups
& Updates

Genuine & Verified
Profile

Thousands of Profile

Best Success Ratio

Happy Clients

Stay in Touch

 • 425, 4th Floor, Saman Complex,
 • Opp. Satyam Mall,
 • Near Jodhpur Cross Roads,
 • Satellite, Ahmedabad,
 • Gujarat 380015
 •   Monday To Saturday 11:00 AM to 07:00 PM
 •       Sunday 11:00 AM to 04:00 PM
 • Brahmin
 • Vaishnav
 • Patel
 • Jain
 • India
 • USA
 • Canada
 • UK
 • Europe
 • Australia
 • Singapore
 • New Zealand
 • Middle East
 • Africa